Wyniki testów GreenBond™

WYNIKI TESTÓW

Formaldehyd

GreenBond™ E-0 to środek wiążący, całkowicie pozbawiony formaldehydu!

To klej „NAF” (No Added Formaldehyde), który jest całkowicie „E0”, co oznacza, że zawartość formaldehydu w wytworzonych materiałach drewnopochodnych z klejem, odpowiada zawartości formaldehydu w naturalnym drewnie.

Wyniki badań dla GreenBond™ P2:

Certyfikat wydany przez Instytut Badania Drewna w Poznaniu w procesie komorowym = 0,008 ppm,

Certyfikat wydany przez Instytut WKI w Brunszwiku w procesie komorowym = 0,007 ppm.

Wyniki badań dla GreenBond™ P3:

Badania przeprowadzone w 2017 roku w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu.

 Stężenie
po 24 godz.
Płyta nr 1 Płyta MDF o grubości 6mm zaprasowana bez żadnego środka wiążącego.0,110 ppm
Płyta nr 2 Płyta MDF z 5% GreenBond™ P30,042 ppm
Płyta nr 3 GreenBond™ P3 na neutralnej szklanej płycie (ilość jak w pkt. 2)0,004 ppm

Podczas gdy Płyta nr 1, a więc zwykłe zagęszczone włókna drewna bez jakiegokolwiek kleju w płycie (bez funkcji statycznej), wykazywała wartości pomiarowe nieco powyżej zakresu E1, co w oczywisty sposób spowodowane jest naturalną emisją formaldehydu wywołaną wyłącznie oddziaływaniem termicznym w procesie produkcji na włókna czystego drewna, to wyniki prób 2 i 3, dowodzą znacznego tzw. „działania blokującego” środka wiążącego GreenBond™.

Klej posiada właściwości wiążące emisję formaldehydu z naturalnej emisji drewna.

Klej GreenBond™ nie tylko jest całkowicie wolny od formaldehydu, lecz dodatkowo jest w stanie wiązać chemicznie formaldehyd, który w inny sposób dostałby się do płyty, np. w wyniku proporcjonalnego stosowania drewna z recyklingu w normalnym procesie produkcji płyty.

Dzięki dobrej mieszalności z żywicami mocznikowymi, proporcjonalne stosowanie klejów GreenBond™ w tradycyjnych klejach zawierających formaldehyd, pozwala na redukcję łącznej emisji.

Wartości VOC

Lotne związki organiczne „VOC” (volatile organic compounds) jest to termin oznaczający wszystkie substancje organiczne zawierające węgiel, które również w niskich temperaturach, np. w temperaturze pokojowej występują jako gaz, a więc są lotne. Oprócz aspektów zapachowych w pojedynczych przypadkach, mogą się z nimi wiązać również określone właściwości niebezpieczne, takie jak łatwopalność, działanie drażniące i toksyczność oraz właściwości rakotwórcze, mutagenne i wpływające szkodliwie na rozrodczość.

W perspektywie ogólnego wzrostu przypadków alergii i odpowiednio zwiększonej liczby działań prozdrowotnych podejmowanych przez społeczeństwa, jak i oczekiwania konsumenta, że jego środowisko zewnętrzne (mieszkanie, dom, miejsce pracy) będzie wolne od środków trujących i kancerogennych, coraz większe znaczenie zyskuje oczekiwanie, co do możliwie niskiej emisji VOC z wyrobów meblarskich i budowlanych.

Poniższe emisje obliczono dla kleju GreenBond™ E-0.

Płyta MDF/HDF z 8%-ową zawartością środka wiążącego (substancje stałe w odniesieniu do suchego drewna)

Badanie VOC w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, nr 350-BOS/2017 z dnia 16.06.2017.

Substancjanr CASStężenie po godzinach [h]Wartości graniczne
5h24h48h
[µg/m³][µg/m³][µg/m³][µg/m³]
aceton  67-64-11412121200
kwas octowy64-19-7203453120
pentanal110-62-333212
n-heksanal66-25-11499890
alfa-pinen80-56-85441400
benzaldehyd100-52-745590
3-karen13466-78-93321500
acetofenon98-86-2311490
nonanal 124-19-6122900
dekanal 112-31-2122900
 
suma łączna VOC687592 
suma VVOC [bardzo lotne zw.org.] (<C6)344665
suma VOC (C6-C16)342927

Wartości graniczne TVOC3 [suma wszystkich lotnych zw. org.] : < 10 mg/m. po 3 dniach w komorze i TVOC28 : < 1 mg/m. po 28 dniach w komorze.

Rozporządzenie REACH w sprawie wartości granicznych w miejscu pracy (AGW, MAK), emisje z urządzeń zgodnie z instrukcją techniczną w sprawie utrzymania czystości powietrza (TA)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku. Skrót REACH, oznacza Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, a więc: rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia chemikaliów (środków chemicznych). REACH jako rozporządzenie unijne, obowiązuje w takim samym stopniu w sposób bezpośredni we wszystkich państwach członkowskich. Dzięki REACH, dotychczasowe prawo w zakresie chemikaliów zostało zasadniczo zharmonizowane i uproszczone. Ponadto, zastąpiło ono rozmaite zarządzenia, jak np. unijną „dyrektywę niklową”.

Uściślając, należy w tym miejscu wspomnieć, iż cała rodzina klejów GreenBond™, spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia REACH, ponieważ do wytwarzania klejów GreenBond™ nie stosuje się żadnych surowców sklasyfikowanych jako szkodliwe.

Wartość sumaryczna stężenia masowego substancji organicznych, które mogą być wydzielane do środowiska z urządzeń produkcyjnych jako powietrze zużyte, jest obecnie ograniczona dla substancji 1. klasy do 20 ppm (20 mg/m.), a dla substancji rakotwórczych do 1 mg/m..

Ponieważ formaldehyd został sklasyfikowany jako „rakotwórczy”, w stosunku do emisji formaldehydu w przemysłowym powietrzu zużytym, musiano zastosować ostatnio również wartość graniczną 1 mg/m. ze skutkiem wymagalności od 17 sierpnia 2017 roku (Rozporządzenie REACH).

Środki wiążące SESTEC©, same w sobie w ogóle nie zawierają formaldehydu a nawet wiążą formaldehyd, przez co mogą jeszcze bardziej zmniejszyć emisje formaldehydu z innych składników i surowców produktów drewnopochodnych. Dzięki zastosowaniu środków wiążących SESTEC©, możliwe jest całkowite obniżenie emisji przez dany zakład przetwórstwa drzewnego, aż do wartości 0, tzn. < 1 mg/m., której wymaga ustawodawca.

Jako ostatni, lecz nie mniej ważny aspekt, należy wspomnieć, iż w przypadku stosowania klejów GreenBond™ Grupy SESTEC© nie występują żadne problemy w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony pracy. Maksymalne stężenia w miejscu pracy wymagane przez ustawodawcę, tzw. wartości „MAK”, są bez problemu zachowywane podczas produkcji płyt przy zastosowaniu klejów GreenBond™ grupy SESTEC©.