Wyniki testów


 1. Formaldehyd

 2. GreenBond™ E-0 to środek wiążący, całkowicie pozbawiony formaldehydu!

  To klej "NAF" (No Added Formaldehyde), który jest całkowicie "E0", co oznacza, że zawartość formaldehydu w wytworzonych materiałach drewnopochodnych z klejem, odpowiada zawartości formaldehydu w naturalnym drewnie.

  Wyniki badań dla GreenBond™ P2:

  Certyfikat wydany przez Instytut Badania Drewna w Poznaniu w procesie komorowym = 0,008 ppm,

  Certyfikat wydany przez Instytut WKI w Brunszwiku w procesie komorowym = 0,007 ppm.

  Wyniki badań dla GreenBond™ P3:

  Badania przeprowadzone w 2017 roku w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu.

  Stężenie
  po 24 godz.

  Płyta nr 1

   Płyta MDF o grubości 6mm zaprasowana bez żadnego środka wiążącego.

  0,110 ppm

  Płyta nr 2

   Płyta MDF z 5% GreenBond™ P3

  0,042 ppm

  Płyta nr 3

   GreenBond™ P3 na neutralnej szklanej płycie (ilość jak w pkt. 2)

  0,004 ppm  Podczas gdy Płyta nr 1, a więc zwykłe zagęszczone włókna drewna bez jakiegokolwiek kleju w płycie (bez funkcji statycznej), wykazywała wartości pomiarowe nieco powyżej zakresu E1, co w oczywisty sposób spowodowane jest naturalną emisją formaldehydu wywołaną wyłącznie oddziaływaniem termicznym w procesie produkcji na włókna czystego drewna, to wyniki prób 2 i 3, dowodzą znacznego tzw. "działania blokującego" środka wiążącego GreenBond™.

  Klej posiada właściwości wiążące emisję formaldehydu z naturalnej emisji drewna.

  Klej GreenBond™ nie tylko jest całkowicie wolny od formaldehydu, lecz dodatkowo jest w stanie wiązać chemicznie formaldehyd, który w inny sposób dostałby się do płyty, np. w wyniku proporcjonalnego stosowania drewna z recyklingu w normalnym procesie produkcji płyty.

  Dzięki dobrej mieszalności z żywicami mocznikowymi, proporcjonalne stosowanie klejów GreenBond™ w tradycyjnych klejach zawierających formaldehyd, pozwala na redukcję łącznej emisji.

 3. Wartości VOC


 4. Lotne związki organiczne "VOC" (volatile organic compounds) jest to termin oznaczający wszystkie substancje organiczne zawierające węgiel, które również w niskich temperaturach, np. w temperaturze pokojowej występują jako gaz, a więc są lotne. Oprócz aspektów zapachowych w pojedynczych przypadkach, mogą się z nimi wiązać również określone właściwości niebezpieczne, takie jak łatwopalność, działanie drażniące i toksyczność oraz właściwości rakotwórcze, mutagenne i wpływające szkodliwie na rozrodczość.

  W perspektywie ogólnego wzrostu przypadków alergii i odpowiednio zwiększonej liczby działań prozdrowotnych podejmowanych przez społeczeństwa, jak i oczekiwania konsumenta, że jego środowisko zewnętrzne (mieszkanie, dom, miejsce pracy) będzie wolne od środków trujących i kancerogennych, coraz większe znaczenie zyskuje oczekiwanie, co do możliwie niskiej emisji VOC z wyrobów meblarskich i budowlanych.

  Poniższe emisje obliczono dla kleju GreenBond™ E-0.

  Płyta MDF/HDF z 8%-ową zawartością środka wiążącego (substancje stałe w odniesieniu do suchego drewna)

  Badanie VOC w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, nr 350-BOS/2017 z dnia 16.06.2017.

  Substancja

  nr CAS

  Stężenie po godzinach [h]

  Wartości graniczne

  5h

  24h

  48h

  [µg/m³]

  [µg/m³]

  [µg/m³]

  [µg/m³]

  aceton  

  67-64-1

  14

  12

  12

  1200

  kwas octowy

  64-19-7

  20

  34

  53

  120

  pentanal

  110-62-3

  3

  3

  2

  12

  n-heksanal

  66-25-1

  14

  9

  9

  890

  alfa-pinen

  80-56-8

  5

  4

  4

  1400

  benzaldehyd

  100-52-7

  4

  5

  5

  90

  3-karen

  13466-78-9

  3

  3

  2

  1500

  acetofenon

  98-86-2

  3

  1

  1

  490

  nonanal 

  124-19-6

  1

  2

  2

  900

  dekanal 

  112-31-2

  1

  2

  2

  900

   

  suma łączna VOC

  68

  75

  92

   

  suma VVOC [bardzo lotne zw.org.] (<C6)

  34

  46

  65

  suma VOC (C6-C16)

  34

  29

  27  Wartości graniczne TVOC3 [suma wszystkich lotnych zw. org.] : < 10 mg/m. po 3 dniach w komorze i TVOC28 : < 1 mg/m. po 28 dniach w komorze.

 5. Rozporządzenie REACH w sprawie wartości granicznych w miejscu pracy (AGW, MAK), emisje z urządzeń zgodnie z instrukcją techniczną w sprawie utrzymania czystości powietrza (TA)


 6. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 roku. Skrót REACH, oznacza Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, a więc: rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia chemikaliów (środków chemicznych). REACH jako rozporządzenie unijne, obowiązuje w takim samym stopniu w sposób bezpośredni we wszystkich państwach członkowskich. Dzięki REACH, dotychczasowe prawo w zakresie chemikaliów zostało zasadniczo zharmonizowane i uproszczone. Ponadto, zastąpiło ono rozmaite zarządzenia, jak np. unijną "dyrektywę niklową".

  Uściślając, należy w tym miejscu wspomnieć, iż cała rodzina klejów GreenBond™, spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia REACH, ponieważ do wytwarzania klejów GreenBond™ nie stosuje się żadnych surowców sklasyfikowanych jako szkodliwe.

  Wartość sumaryczna stężenia masowego substancji organicznych, które mogą być wydzielane do środowiska z urządzeń produkcyjnych jako powietrze zużyte, jest obecnie ograniczona dla substancji 1. klasy do 20 ppm (20 mg/m.), a dla substancji rakotwórczych do 1 mg/m..

  Ponieważ formaldehyd został sklasyfikowany jako "rakotwórczy", w stosunku do emisji formaldehydu w przemysłowym powietrzu zużytym, musiano zastosować ostatnio również wartość graniczną 1 mg/m. ze skutkiem wymagalności od 17 sierpnia 2017 roku (Rozporządzenie REACH).

  Środki wiążące SESTEC©, same w sobie w ogóle nie zawierają formaldehydu a nawet wiążą formaldehyd, przez co mogą jeszcze bardziej zmniejszyć emisje formaldehydu z innych składników i surowców produktów drewnopochodnych. Dzięki zastosowaniu środków wiążących SESTEC©, możliwe jest całkowite obniżenie emisji przez dany zakład przetwórstwa drzewnego, aż do wartości 0, tzn. < 1 mg/m., której wymaga ustawodawca.

  Jako ostatni, lecz nie mniej ważny aspekt, należy wspomnieć, iż w przypadku stosowania klejów GreenBond™ Grupy SESTEC© nie występują żadne problemy w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony pracy. Maksymalne stężenia w miejscu pracy wymagane przez ustawodawcę, tzw. wartości "MAK", są bez problemu zachowywane podczas produkcji płyt przy zastosowaniu klejów GreenBond™ grupy SESTEC©.